بیا:×:×:×:بخند×:×:×:×برو×:×:×:×
خنده تنها راه انتقام از دنیاست
استاد: در حرکت پرتابی با چه زاویه ای بیشترین برد را خواهیم داشت؟

دانشجو: ۴۵درجه

استاد: آفـــــــرین. چرا؟

دانشجو: نمیدونم استاد تو انگری بیردز که اینطوریه!

۹۲/۰۸/۱۱ | 15:22 PM | علی |